Освіта і наука – стратегічний резерв України. Свічадо.
Головна сторінка
Зміст - № 1 (15) '06
Зміст - № 4 (14) '05
Зміст - № 3 (13) '05
Про нас
Передплата
Наші координати
Обмін посиланнями
www.ukrlegenda.org

Українські легенди

Наш канал на Youtube

Наш канал на Facebook

Українська література

Освіта

Основні положення проекту Програми розвитку освіти і науки «Освіта і наука – стратегічний резерв України»У нинішньому глобальному світі, світі наукомістких технологій, процвітання держави значною мірою залежить від інновацій та кадрового потенціалу.

Проте за дванадцять років незалежності України не створено жодних необхідних економічних, соціальних, політичних, моральних передумов, які підвищували б мотивацію розвивати наукові дослідження і забезпечували б належне поціновування гідності педагога, науковця, інтелектуала.

Програма розвитку освіти і науки, ініційована блоком “Наша Україна”, указує на шляхи змін і окреслює очікувані результати. Вона ґрунтується на таких засадах:

– будувати державну політику, виходячи з потреб і очікувань громадян України;

– розглядати освіту і науку як основу розвитку суспільства, чинник соціальної стабільності, економічного зростання, конкурентноздатності та національної безпеки країни.

Освіта і наука мають стати інструментом суспільних змін, а не дзеркалом суспільних бід.

Керівним принципом Програми є підвищення статусу вчителя, викладача, науковця. Реальні зміни в освіті не відбудуться, якщо їх не буде впроваджувати кваліфікований учитель з високим суспільним статусом і належною заробітною платнею.

Другий керівний принцип – створення партнерської модел і взаємодії “суспільство – бізнес – освіта – влада”. Необхідно делегувати повноваження і відповідальність безпосереднім виконавцям, а також збільшити автономію загальноосвітніх нав чальних закладів з одночасним упровадженням системи суворо ї підзвітності закладів перед місцевою громадою. Гарантувати академічні свободи та автономію вищих навчальних закладів, одночасно впровадивши систему державно-громадського моні- торингу якості освітніх послуг.

Третім керівним принципом має бути постійне підвищення стандартів освіти щодо умов, змісту, результатів навчання. Розвиток суспільства вимагає зміни стандартів. Це постійний процес, необхідний для того, щоб забезпечити конкурентноспроможн ість як особистості, так і країни.

Четвертий принцип – гарантія доступності якісної освіти. Держава повинна забезпечити всім рівні можливості здобуття освіти відповідно до здібностей і працьовитості, бо освіта – основа людського розвитку.

Основні положення проекту Програми розвитку освіти і науки «Освіта і наука – стратегічний резерв України»

Основна мета Програми:

– перетворити освіту і науку в пріоритетну сферу, яка покликана примножувати інтелектуальний ресурс нації, формувати науково-технічний потенціал країни, відігравати стратегічну роль у становленні України як демократичної держави європейського вибору з високим рівнем добробуту населення;

– створити дійову безперервну систему освіти як безумовне підґрунтя соціальної і професійної мобільності населення, усебічного розвитку особистості, виховання громадянина-патріота.

Стратегічні цілі Програми:

1. Підвищення соціального статусу, мотивації праці вчител ів, викладачів, науковців. Досягти цієї мети можна лише за умови підвищення платні та соціальних гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам до такого рівня, який би сприяв підвищенню соц іального статусу професії і стимулював би професійне зростання. Для цього необхідно пов’язати платню з безпосередньою педагогічною чи науково-педагогічною роботою: платити не за звання та науковий ступінь, а за звання, поєднані з уміннями і відповідними результатами праці. Уже у 2005 році має виконуватися в повному обсязі ст. 57 Закону України “Про освіту”.

2. Гарантія справедливості та рівного доступу до якісної освіти. Щоб досягти цієї мети, необхідно насамперед створити умови для повсюдного охоплення дітей дошкільною та шкільною освітою, що збільшить їх освітні шанси. Протягом двох років забезпечити охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 літературно- х у д о ж н і й альманах 5 СВІЧАДО 3(13)’05 до 6 років щонайменше на 60%. Поступово, протягом чотирьох років, удвічі зменшити кількість бездоглядних дітей в Україні. Забезпечити рівний доступ до здобуття вищої освіти через узаконення системи незалежного тестування, яка має усунути розрив між програмами загальноосвітніх шкіл та вимогами вищої школи. Розвинути і законодавчо закріпити систему пільгового кредитування студентів для здобуття вищої освіти, пов’язавши її з успіхами студента в навчанні.

3. Забезпечення якості та конкурентноспроможності вищої освіти. Першим кроком у досягненні цієї мети є розробка проекту “Концепції модернізації освіти і науки України”. Подолання розриву між освітою і ринком праці. Забезпечення гнучкості освітніх програм, їхньої міждисциплінарності, розширення системи індивідуальних траєкторій під час здобуття вищої освіти. Зробити акцент на сферу безперервності освіти, перепідготовки кадрів.

4. Забезпечення фізичного, морального і духовного здоров’я дітей і молоді. У системі освіти необхідно створити умови, які забезпечували б і зберігали фізичне і моральне здоров’я дітей. Система освіти має стати школою становлення вільного громадянина-патріота, що знає свої права і усвідомлює свою відповідальність перед сусп ільством. Необхідно сприяти зростанню ролі школи як осередку громади, особливо в селі. Підтримувати й розвивати учнівське і студентське самоврядування, молодіжні громадські організації, які сприяють формуванню активної громадянської позиції.

5. Підвищення ефективності управління та фінансування освіти і науки. Головним завданням управління у сфері освіти має бути перегляд відповідних ролей центральної, регіональної й місцево ї влади, покликаний установити добре інтегровані інституційні обов’язки, що мають забезпечити високоякісну освіту, адекватне фінансування і ефективне управління. Створити систему збору та аналізу достовірної порівнювальної інформації про стан осв іти. Перейти до дійового державно-громадського управління системою освіти через створення опікунсько-спостережних рад на рівні школи, освітніх рад на місцевому рівні, Національної ради з питань освіти та Національної ради з питань науки та інновацій на державному рівні. Розробити спеціальну інвестиц ійну програму, розраховану на залучення до сфери освіти і науки коштів вітчизняних і закордонних корпорацій.

Результатом виконання зазначених вище завдань повинно бути:

– протягом наступних 10 років Україна повинна ввійти до десятка провідних країн світу за рівнем знань школярів і студент ів;

– протягом наступних 10 років кожен випускник середньої школи повинен уміти працювати на комп’ютері і здобути нави чки користування Інтернетом;

– протягом наступних 10 років кожен випускник середньої школи повинен вільно володіти рідною мовою, державною мовою, однією або двома іноземними мовами;

– протягом наступних 10 років 50% населення працездатного віку повинно мати спеціальну освіту;

– протягом наступних 10 років збільшити вдвічі кількість осіб, що поєднують трудову діяльність і навчання.

З повним текстом проекту Програми розвитку освіти і науки “Освіта і наука – стратегічний резерв України” можна ознайомитися на сайті:
www.strategy.org.ua